PODKAPITOLA 4. Inventář obsoletních pesticidů.

Inventář je přesný záznam o pesticidech ve skladech a umožňuje stanovit, které produkty mají být kategorizovány jako obsoletní pesticidy a které se dají používat. Inventář má být spolehlivý a tvořit pevný základ pro plánování, včetně finančního, a pro vykonání likvidačních procesů,  kdy se určí identita kontaminantu, jeho blízkost pro lidi i životní prostředí. Musí být založen na aktuálních reálných datech získaných ze všech míst, kde se nacházejí sklady. Získané informace by měly být vloženy do systému řešícího skladování pesticidů (Pesticide Stock Management System, PSMS), webové aplikace vyvinuté Organizací pro výživu a zemědělství (the Food and Agriculture Organization, FAO) a používané k ukládání, monitorování a řízení pesticidových skladů včetně těch s obsoletními pesticidy. Bezpečná likvidace obsoletních pesticidů je spojena s vysokými náklady, a tak musí být tyto zásahy provedeny prioritně na základě detailního inventáře zásob obsoletních pesticidů a kontaminovaných míst.

Licensed under the Creative Commons Attribution Share Alike License 4.0