TRANSPUNERI LEGISLATIVE

POLUANȚI GAZOȘI

DIRECTIVA 2008/50/CE

Lege privind calitatea aerului înconjurător

H.G nr.257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acţiune pe termen scurt şi a planurilor de menţinere a calităţii aerului 

H.G nr. 336/2015 pentru modificarea anexelor nr. 4 şi 5 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător

Ordinul nr. 36/2016 al ministrului mediului, apelor şi pădurilor pentru aprobarea listelor cu unităţile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimurile de evaluare a ariilor din zonele şi aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător 

Hotărârea Guvernului nr. 806/2016 pentru modificarea anexelor nr. 4, 5, 6 şi 7 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător. 

 

METALE GRELE

ÎN AER

DIRECTIVA 2004/107/CE

Ordonanţă de urgenţă privind protecţia atmosferei 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 243/2000 privind protecţia atmosferei 

Ordin al ministrului apelor şi protecţiei mediului pentru aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limită, a valorilor de prag şi a criteriilor şi metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot şi oxizilor de azot, pulberilor în suspensie (PM 10 şi PM 2,5), plumbului, benzenului, monoxidului de carbon şi ozonului în aerul înconjurător 

Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor 

Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor

Ordin pentru aprobarea Normativului privind evaluarea pentru arsen, cadmiu, mercur, nichel şi hidrocarburi aromatice policiclice în aerul înconjurător 

Lege privind calitatea aerului înconjurător 

Hotărârea Guvernului nr. 806/2016 pentru modificarea anexelor nr. 4, 5, 6 şi 7 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

 

DIRECTIVA 2010/75/UE

Lege privind emisiile industriale

 

ÎN APĂ

DIRECTIVA 2000/60/EC

Legea apelor 

Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor

Lege pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996

Hotărâre privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase

Hotărâre pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrologică

Lege pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996

Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor 

Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului 

Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996

Hotărâre pentru aprobarea Planului național de management aferent porţiunii din bazinul hidrografic internațional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României

Legea nr. 196/2015 pentru modificarea si completarea Legii apelor nr. 107/1996. 

 

DIRECTIVA 2006/118/CE

Hotărâre pentru aprobarea Planului național de protecție a apelor subterane împotriva poluării și deteriorării

Ordinul ministrului mediului privind aprobarea valorilor de prag pentru corpurile de ape subterane din România 

Hotărârea Guvernului nr. 516/2016 pentru modificarea anexei nr. 2 la Planul naţional de protecţie a apelor subterane împotriva poluării şi deteriorării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2009

 

DIRECTIVA 2008/105/CE

Hotărârea Guvernului privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase 

Hotărârea Guvernului privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase

Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Programului de măsuri împotriva poluării cu substanţe chimice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 351/2005

Legea nr. 196/2015 pentru modificarea si completarea Legii apelor nr. 107/1996.

HOTĂRÂRE nr.570/2016 privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase şi alte măsuri pentru principalii poluanţi 

 

ÎN SOL

DIRECTIVA 1986/278/UE

Ordin al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecţia mediului şi în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură

Hotărâre pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului 

Ordin pentru modificarea şi completarea unor ordine care transpun acquis-ul comunitar de mediu 

 

DIRECTIVA 2011/65/UE

Hotărâre privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice 

Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice pentru aprobarea listei cu aplicaţii care beneficiază de derogare de la restricţia prevăzută la art. 4 alin. 1 din Hotararea Guvernului nr. 322/2013 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice

Ordinul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor nr.614/2016 privind completarea anexei nr.2 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1601/2013 pentru aprobarea listei cu aplicaţii care beneficiază de derogare de la restricţia prevăzută la art.4 alin.(1)din Hotărârea Guvernului nr.322/2013 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice 

Hotărârea Guvernului nr.897/2016 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 322/2013 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice 

Ordin nr.459/2017 privind modificarea şi completarea anexei nr.2 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr.1601/2013 pentru aprobarea listei cu aplicaţii care beneficiază de derogare de la restricţia prevăzută la art.4 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr.322/2013 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice 

 

PESTICIDE

DIRECTIVA 2009/128/CE

Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru stabilirea cadrului instituţional de acţiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor pe teritoriul României

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2012 pentru stabilirea cadrului instituţional de acţiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor pe teritoriul României

Last modified: Wednesday, 2 August 2017, 4:53 PM