LEGISLATIVE TRANSPOSITIONS

GASEOUS POLLUTANTS

DIRECTIVE 2008/50/EC

Ilmatieteen laitoksen määrääminen ilmanlaadun kansalliseksi vertailulaboratorioksi

Ympäristöministeriön työjärjestys / Miljöministeriets arbetsordning

Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta / Lag om ändring av miljöskyddslagen 

Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta / Statsrådets förordning om luftkvaliteten 

Ympäristönsuojelulaki / Miljöskyddslag (86/2000) 04/02/2000, muutettu viimeksi/senast ändring genom (1075/2010) 10/12/2010

Rikoslaki / Strafflag (39/1889 19/12/1889, muutettu viimeksi/senast ändring genom (1099/2010) 10/12/2010 

Laki valtioneuvostosta / Lag om statsrådet (175/2003), muutettu viimeksi/senast ändring genom (305/2010) 30/04/2010 

Valtioneuvoston ohjesääntö / Reglemente för statsrådet (262/2003) 03/04/2003, muutettu viimeksi/senast ändring genom (309/2010) 30/04/2010 

Valtioneuvoston asetus ympäristöministeriöstä / Statsrådets förordning om miljöministeriet (708/2003) 24/07/2003, muutettu viimeksi/senast ändring genom (738/2010) 26/08/2010 

Landskapslag om miljöskydd 

LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om miljöskydd 

LANDSKAPSFÖRORDNING om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar rörande åtgärder mot förorening av luften

LANDSKAPSFÖRORDNDING om ändring av 1 § landskapsförordningen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar rörande åtgärder mot förorening av luften 

Ympäristönsuojelulaki / Miljöskyddslagen (527/2014) 27/06/2014 

Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta / Lag om ändring av miljöskyddslagen (1068/2016) 09/12/2016

Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta / Statsrådets förordning om luftkvaliteten (79/2017) 26/01/2017 

Rikoslaki / Strafflag (39/1889) 19/12/1889, muutettuna laeilla / ändrad genom lagar (578/1995) 21/04/1995 ja/och (1683/2015) 30/12/2015

 

HEAVY METALS

IN AIR

DIRECTIVE 2004/107/CE

Valtioneuvoston asetus ilmassa olevasta arseenista, kadmiumista, elohopeasta, nikkelistä ja polysyklisistä aromaattisista hiilivedyistä (164/2007). Statsrådets förordning om arsenik, kadmium, kvicksilver, nickel och polycykliska aromatiska kolväten i luften (164/2007). 

LANDSKAPSLAG om miljöskydd 

LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar rörande åtgärder mot förorening av luften 

LANDSKAPSFÖRORDNING om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar rörande åtgärder mot förorening av luften 

Ympäristönsuojelulaki / Miljöskyddslagen (527/2014) 27/06/2014 

Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta / Statsrådets förordning om luftkvaliteten (79/2017) 26/01/2017

Valtioneuvoston asetus ilmassa olevasta arseenista, kadmiumista, elohopeasta, nikkelistä ja polysyklisistä aromaattisista hiilivedyistä / Statsrådets förordning om arsenik, kadmium, kvicksilver, nickel och polycykliska aromatiska kolväten i luften (113/2017) 16/02/2017

Rikoslaki / Strafflag (39/1889) 19/12/1889, muutettuna laeilla / ändrad genom lagar (578/1995) 21/04/1995 ja/och (1683/2015) 30/12/2015

 

DIRECTIVE 2010/75/UE

Landskapslag om allmänna handlingars offentlighet (1977/72) 19/07/1977

Landskapslag om renhållning (1981/3) 08/01/1981

Landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om kemikalier (1990/32) 09/04/1990

Vattenlag för landskapet Åland (1996/61) 12/09/1996

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta/Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) 21/05/99

Ympäristönsuojelulaki/Miljöskyddslagen (86/2000)04/02/2000, muutettu viimeksi/senast ändring genom (647/2011) 17/06/2011 

Ympäristönsuojeluasetus/Miljöskyddsförordningen (169/2000) 18/02/2000

Valtioneuvoston asetus orgaanisten liuottimien käytöstä eräissä toiminnoissa ja laitoksissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta/Statsrådets förordning om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa verksamheter och anläggningar (435/2001) 23/05/2001 

Landskapsförordning om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar rörande åtgärder mot förorening av luften (2001/38) 21/06/2001 

Hallintolaki / Förvaltningslag (434/2003) 06/06/2003

Landskapsförordning om avfallsförbränning (2003/33) 22/05/2003

Landskapslag om miljökonsekvensbedömning (2006/82) 14/09/2006

Räddningslag för landskapet Åland (2006/106) 14/11/2006 

Landskapsförordning om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om kemikalier och säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (2007/99) 08/11/2007 

Landskapslag om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (2007/115) 20/12/2007

Förvaltningslag för landskapet Åland (2008/9) 14/02/2008 

Landskapslag om miljöskydd (2008/124)14/10/2008

Landskapsförordning om miljöskydd (2008/130) 14/10/2008

Landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om utsläppshandel (2009/31) 25/06/2009 

Landskapsförordning om avhjälpande av vissa miljöskador (2009/59) 03/12/2009 

Valtioneuvoston asetus orgaanisten liuottimien käytöstä eräissä toiminnoissa ja laitoksissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta/Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa verksamheter och anläggningar (814/2010) 16/09/2010 

Jätelaki/Avfallslagen (646/2011) 17/06/2011

Valtioneuvoston asetus jätteistä/Statsrådet förordning om avfall (179/2012) 19/04/2012 

Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta/Lag om ändring av miljöskyddslagen (560/2012) 19/10/2012

Landskapsförordning (2012:50) om miljökonsekvensbedömning (2012/50) 04/10/2012

Valtioneuvoston asetus polttoaineteholtaan vähintään 50 megawatin polttolaitosten päästöjen rajoittamisesta/Statsrådets förordning om begränsning av utsläpp från förbränningsanläggningar med en bränsleeffekt på minst 50 megawatt (96/2013) 31/01/2013 

Valtioneuvoston asetus jätteen polttamisesta/Statsrådets förordning om avfallsförbränning (151/ 2013) 14/02/2013 

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojeluasetuksen 1 ja 20 a §:n muuttamisesta/Statsrådets förordning om ändring av 1 och 20 a § i miljöskyddsförordningen (152/2013) 14/02/2013 

Ympäristönsuojelulaki/Miljöskyddslagen(86/2000)04/02/2000

Landskapsförordning om ändring av landskapsförordningen om utvinningsavfall (2013/104) 10/10/2013

Rikoslaki / Strafflag (39/1889) 19/12/1889

Ympäristönsuojelulaki / Miljöskyddslag (527/2014) 27/06/2014

Laki rikoslain 48 luvun 1 ja 3 §:n muuttamisesta / Lag om ändring av 48 kap. 1 och 3 § i strafflagen (557/2014) 27/06/2014 

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta / Statsrådets förordning om miljöskydd (713/2014) 04/09/2014

Valtioneuvoston asetus titaanidioksidia tuottavien laitosten ympäristönsuojeluvaatimuksista / Statsrådets förordning om miljöskyddskrav för anläggningar som producerar titandioxid (712/2014) 04/09/2014 

Hallintolainkäyttölaki / Förvaltningsprocesslag (586/1996) 26/07/1996 

Eläinsuojelulaki / Djurskyddslag (247/1996) 04/04/1996

Valtioneuvoston asetus suurten polttolaitosten päästöjen rajoittamisesta / Statsrådets förordning om begränsning av utsläpp från stora förbränningsanläggningar (936/2014) 13/11/2014

Valtioneuvoston asetus eräiden orgaanisia liuottimia käyttävien toimintojen ja laitosten ilmaan johdettavien päästöjen rajoittamisesta / Statsrådets förordning om begränsning av utsläpp som leds ut i luften från vissa verksamheter och anläggningar som använder organiska lösningsmedel (64/2015) 29/01/2015

Valtioneuvoston asetus jätteen polttamisesta / Statsrådets förordning om avfallsförbränning (151/2013) 14/02/2013, muutettu viimeksi / senast ändrad genom (101/2015) 05/02/2015

Valtioneuvoston asetus jätteistä / Statsrådets förordning om avfall (179/2012) 19/04/2012, muutettu viimeksi /senast ändrad genom (86/2015) 05/02/2015

Landskapslag om ändring av landskapslagen om miljöskydd (2015/14)

Landskapsförordning om ändring av landskapsförordningen om miljöskydd (2015/15) 23/02/2015

Landskapsförordning om tillämpning på Åland av vissa riksbestämmelser om avfallsförbränning (2015/16) 23/02/2015

Landskapsförordning om ändring av landskapsförordningen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar rörande åtgärder mot förorening av luften (2015/17) 23/02/2015

Vattenlag för landskapet Åland (1996/61)12/09/1996

Landskapslag om renhållning (1981/3) 08/01/1981

Landskapslag om miljökonsekvensbedömning (2006/82) 14/09/2006 

Landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om utsläppshandel (2009/31) 25/06/2009

Räddningslag för landskapet Åland (2006/10+) 14/11/2006

Landskapslag om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (2007/115) 20/12/2007

Förvaltningslag för landskapet Åland (2008/9) 14/02/2008 

Landskapslag om allmänna handlingars offentlighet (1977/72) 30/03/1977

Landskapsförordning om avhjälpande av vissa miljöskador (2009/59) 03/12/2009 

Landskapsförordning om utvinningsavfall (2008/108) 25/09/2008

Landskapsförordning om miljökonsekvensbedömning (2012/50) 04/10/2012

Landskapsförordning om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om kemikalier och säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (2007/99) 08/11/2007

Landskapslag om miljöskydd (2008/124) 14/10/2008

Landskapsförordning om miljöskydd (2008/130) 14/10/2008

Landskapsförordning om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar rörande åtgärder mot förorening av luften (2001/38) 21/06/2001

Landskapsförordning om externa räddningsplaner (2013/107) 10/10/2013

Landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av lagen angående vissa grannelagsförhållanden (2008/128) 14/10/2008 

Djurskyddslag för landskapet Åland (1998/95) 29/09/1998

Landskapslag om tillämpning av lagen om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål (2013/75) 12/09/2013

Valtioneuvoston asetus jätteen polttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta / Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om avfallsförbränning (1303/2015) 05/11/2015

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta / Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om miljöskydd (1304/2015) 05/11/2015

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n 3 momentin muuttamisesta/Statsrådets förordning om ändring av 3 § 3 mom. i statsrådets förordning om miljoskydd (602/2016) 07/06/2016 

 

IN WATER

DIRECTIVE 2000/60/EC

LANDSKAPSLAG om avloppsvattenavgift 

LANDSKAPSLAG om allmänna vatten-och avloppsverk

Vattenlag (1996:61) för landskapet Åland

Vattenförordning (1996:77) för landskapet Åland

ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSES BESLUT angående tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om hushållsvatten

Sosiaali-ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista / Social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav på och kontrollundersökning av hushållsvatten 

ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSES BESLUT om begränsning av utsläpp i vatten av nitrater från jordbruket 

Valtioneuvoston asetus maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta/Statsrådets förordning om begränsning av utsläpp i vattnen av nitrater från jordbruket 

LANDSKAPSLAG om miljöskydd och miljötillstånd

Nr 35 LANDSKAPSFÖRORDNING om miljöskydd och miljötillstånd 

Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ullkopuolisilla alueilla/Statsrådets förordning om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför vattenverkens avloppsnät

Tasavallan presidentin asetus Ruotsin kanssa Euroopan unionin vesipuitedirektiiviin sisältyvien vaatimusten täyttämiseksi noottienvaihdolla tehdyn väliaikaisen sopimuksen voimaansaattamisesta / Republikens presidents förordning om ikraftträdande av den med Sverige genom notväxling ingångna tillfälliga överenskommelsen för uppfyllande av kraven i Europeiska unionens ramdirektiv för vatten 

ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om ändring av Ålands landskapsstyrelses beslut angående tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om hushållsvatten 

Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä /Lag om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (1299/2004) 30/12/2004, muutettu viimeksi /senast ändring genom (272/2011) 25/03/2011

Laki vesienhoidon järjestämisestä. Lag om vattenvårdsförvaltningen

Valtioneuvoston asetus vesienhoitoalueista. Statsrådets förordning om vattenförvaltningsområden. 

LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om miljöskydd och miljötillstånd

Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta/Lag om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor

LANDSKAPSLAG om ändring av vattenlagen för landskapet Åland

LANDSKAPSLAG om ändring av 13 § landskapslagen om allmänna vatten- och avloppsverk

LANDSKAPSLAG om ändring av 5 § landskapslagen om avloppsvattenavgift

Landskapslag om ändring av vattenlagen för landskapet Åland (54/2005)

Landskapslag om ändring av 13 § i landskapslagen om allmänna vatten- och avloppsverk (55/2005) 

Landskapslag om ändring av 5 § i landskapslagen om avloppsvattenavgift (56/2005)

LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om miljöskydd och miljötillstånd 

Ympäristöministeriön päätös YM3/401/2006 pintavesien tyypittelystä. Miljöministeriets beslut YM/401/2006 Typindelning av ytvatten

LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om miljöskydd och miljötillstånd 

Valtioneuvoston asetus yhdyskuntajätevesistä Stattsrådets förordning om avloppsvatten från tätbebyggelse.

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojeluasetuksen muuttamisesta Statsrådets förordning om ändring av miljöskyddsförordningen 

Valtioneuvoston asetus yhdyskuntajätevesistä/Statsrådets förordning om avloppsvatten från tätbebyggelse

Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista. Statsrådets förordning om ämnen som är farliga för vattenmiljön. 

Valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä. Statsrådets förordning om vattenvårdsförvaltningen 

LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av 13 § landskapsförordningen om miljöskydd och miljötillstånd 

Laki kasvinsuojeluaineista/Lag om växtskyddsmedel 

LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om miljöskydd och miljötillstånd 

LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om miljöskydd och miljötillstånd

LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om miljöskydd och miljötillstånd 

LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om miljöskydd och miljötillstånd 

LANDSKAPSLAGom ändring av vattenlagen för landskapet Åland

LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av bilaga 2 i landskapsförordningen om miljöskydd och miljötillstånd

LANDSKAPSLAG om ändring av 14 kap. 8 § vattenlagen för landskapet Åland 

Vesilaki/Vattenlag (264/1961) 19/05/1961, muutettu viimeksi/senast ändring genom (732/2005) 02/09/2005

Vesihuoltolaki/Lag om vattentjänster (119/2001) 09/02/2001, muutettu viimeksi/senast ändring genom (54/2005) 28/01/2005

Ympäristönsuojelulaki/Miljöskyddslag (86/2000) 04/02/2000, muutettu viimeksi/senast ändring genom (346/2008) 23/05/2008

Ympäristönsuojeluasetus/Miljöskyddsförordning (169/2000) 18/02/2000, muutettu viimeksi/senast ändring genom (889/2006) 12/10/2006 

Pelastuslaki/Räddningslag (468/2003) 13/06/2003, muutettu viimeksi/senast ändring genom (348/2008) 23/05/2008 

Terveydensuojelulaki/Hälsoskyddslag (763 /1994) 19/08/1994, muutettu viimeksi/senast ändring genom (164/2008) 28/03/2008 

Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta/Lag om transport av farliga ämnen (719/1994) 02/08/1994, viimeksi muutettu/senast ändring genom (557/2006) 29/06/2006

Laki ympäristöhallinnosta/Lag om miljöförvaltningen( 55/1995) 24/01/1995, viimeksi muutettu/senast ändring genom (931/2004) 29/10/2004. 

Valtioneuvoston päätös juomaveden valmistamiseen tarkoitetun pintaveden laatuvaatimuksista ja tarkkailusta / Statsrådets beslut om kvalitetskraven för ytvatten som är avsett för framställning av dricksvatten samt om kontroll av sådant ytvatten 

Valtioneuvoston päätös pohjavesien suojelemisesta eräiden ympäristölle tai terveydelle vaarallisten aineiden aiheuttamalta pilaantumiselta/Statsrådets beslut om skydd för grundvatten mot förorening genom vissa miljöfarliga eller hälsofarliga ämnen (364/1994) 19/05/1994 

Merensuojelulaki/Havsskyddslag (1415/1994) 29/12/1994, viimeksi muutettu/senast ändring genom (1060/2004) 26/11/2004 

Rikoslaki/Strafflag (39/1889) 19/12/1889, viimeksi muutettu/senast ändring genom (374/2008) 30/05/2008

Luonnosuojeluasetus/Naturvårdsförordning (160/1997) 14/02/1007, viimeksi muutettu/senast ändring (913/2005) 17/11/2005 

Asetus Norjan kanssa suomalais-norjalaisesta rajavesistökomissiosta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta / Förordning om bringande i kraft av överenskommelsen med Norge angående en finks-norsk gränsvattendragskommission SopS 32/1981 29/04/1981

Asetus Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton kanssa tehdyn rajavesistöjä koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta / Förordning om bringande i kraft av överenskommelsen med Socialistiska Rådsrepublikernas Förbund angående gränsvattendragen

Valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä annetun asetuksen muuttamisesta / Statsrådets förordning om ändring av förordningen om vattenvårdsförvaltningen

Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annetun asetuksen muuttamisesta / Statsrådets förordning om ändring av förordningen om ämnen som är farliga och skadliga för vattenmiljön 

Valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen (1040/2006) liitteen 5 muuttamisesta / Statsrådets förordning om ändring av bilaga 5 till statsrådets förordning om vattenvårdsförvaltningen (1040/2006)

Laki Suomen ympäristökeskuksesta / Lag om Finlands miljöcentral (1069/2009) 11/12/2009 

Laki vesienhoidon järjestämisestä annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta / Lag om ändring av 2 och 3 § i lagen om vattenvårdsförvaltningen 

ÅLANDS LANDSSKAPSREGERINGS BESLUT om vattenförvaltning 

Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopimuksen voimaansaattamisesta, rajajokisopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, sopimuksen soveltamisesta ja eräiden lakien kumoamisesta annetun lain voimaantulosta sekä eräiden Ruotsin kanssa tehtyjen sopimusten voimaansaattamista koskevien asetusten kumoamisesta / Republikens presidents förordning om sättande i kraft av gränsälvsöverenskommelsen mellan Finland och Sverige, om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i gränsälvsöverenskommelsen, om tillämpning av överenskommelsen och om upphävande av vissa lagar samt om upphävande av förordningar om sättande i kraft av vissa överenskommelser ingångna med Sverige

Valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta / Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om vattenvårdsförvaltningen 

Valtioneuvoston asetus vesienhoitoalueista annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta / Statsrådets förordning om ändring av 6 § i statsrådets förordning om vattenförvaltningsområden 

Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta / Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om ämnen som är farliga och skadliga för vattenmiljön 

Landskapslag om miljöskydd 

Landskapsförordning om miljöskydd 

Landskapslag ändring av vattenlagen för landskapet Åland 

Vattenförordning för landskapet Åland

Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla / Statsrådets förordning om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför avloppsnätet (209/2011) 10/03/2011

Pelastuslaki / Räddningslag (379/2011) 29/04/2011 

Vesilaki / Vattenlag 

Valtioneuvoston asetus vesitalousasioista / Statsrådets förordning om vattenhushållningsärenden 

Laki kasvinsuojeluaineista / Lag om växtskyddsmedel (1563/2011) 29/12/2011

Sopimus suomalais-norjalaisesta vesienhoitoalueesta / Överenskommelse om ett finsk-norskt vattenförvaltningsområde (SopS 50/2014) 08/05/2014 

Ympäristönsuojelulaki / Miljöskyddslagen (527/2014) 27/06/2014

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta / Statsrådets förordning om miljöskydd (713/2014) 04/09/2014 

Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta / Statsrådets förordning om begränsning av vissa utsläpp från jordbruk och trädgårdsodling (1250/2014) 18/12/2014 

Valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta / Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om vattenvårdsförvaltningen (1280/2014) 18/12/2014 

Landskapslag om ändring av vattenlagen för landskapet Åland (2015/84) 08/10/2015 

Landskapsförordning om ändring av vattenförordningen för landskapet Åland(2015/85) 08/10/2015

Landskapslag om miljöskydd (2008/124), senast ändrad genom (2015/14)

Landskapsförordning om ändring av vattenförordningen för landskapet Åland (2016/14) 11/02/2016 

 

DIRECTIVE 2006/118/CE

Laki vesienhoidon järjestämisestä / Lag om vattenvårdsförvaltningen 

Valtioneuvoston asetus vesienhoitoalueista / Statsrådets förordning om vattenförvaltningsområden

Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista / Statsrådets förordning om ämnen som är farliga och skadliga för vattenmiljön 

Valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä / Statsrådets förordning om vattenvårdsförvaltningen 

LANDSKAPSLAG om miljöskydd

LANDSKAPSFÖRORDNING om miljöskydd

Kansallisten raja-arvojen määrittämisessä huomioon otettavat seikat 

Valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä annetun asetuksen muuttamisesta / Statsrådets förordning om ändring av förordningen om vattenvårdsförvaltningen 

Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annetun asetuksen muuttamisesta / Statsrådets förordning om ändring av förordningen om ämnen som är farliga och skadliga för vattenmiljön

Ympäristönsuojeluasetus / Miljöskyddsförordning (169/2000) 18/02/2000, muutettu viimeksi/senast ändring genom (807/2008) 04/12/2008

Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 04/02/2000, muutettu viimeksi/senast ändring genom (385/2009) 29/05/2009

Vesilaki / Vattenlag (264/1961) 19/05/1961, muutettu viimeksi/senast ändring genom (386/2009) 29/05/2009 

Tasavallan presidentin asetus Ruotsin kanssa Euroopan unionin vesipuitedirektiiviin sisältyvien vaatimusten täyttämiseksi noottienvaihdolla tehdyn väliaikaisen sopimuksen voimaansaattamisesta / Republikens presidents förordning om ikraftträdande av den med Sverige genom notväxling ingångna tillfälliga överenskommelsen för uppfyllande av kraven i Europeiska unionens ramdirektiv för vatten

Asetus Norjan kanssa suomalais-norjalaisesta rajavesistökomissiosta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta / Förordning om bringande i kraft av överenskommelsen med Norge angående en finsk-norsk gränsvattendragskommission

Asetus Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton kanssa tehdyn rajavesistöjä koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta / Förordning om bringande i kraft av överenskommelsen med Socialistiska Rådsrepublikernas Förbund angående gränsvattendragen 

ÅLANDS LANDSSKAPSREGERINGS BESLUT om vattenförvaltning 

Vattenlag (1996:61) för landskapet Åland

Vattenförordning (1996:77) för landskapet Åland 

Landskapslag om ändring av vattenlagen för landskapet Åland 

Vattenförordning för landskapet Åland

 

DIRECTIVE 2008/105/EC

Valtioneuvoston asetus vesienhoitoalueista / Statsrådets förordning om vattenförvaltningsområden 

Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista / Statsrådets förordning om ämnen som är farliga och skadliga för vattenmiljön 

Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annetun asetuksen muuttamisesta / Statsrådets förordning om ändring av förordningen om ämnen som är farliga och skadliga för vattenmiljön 

Valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta / Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om vattenvårdsförvaltningen 

Valtioneuvoston asetus vesienhoitoalueista annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta / Statsrådets förordning om ändring av 6 § i statsrådets förordning om vattenförvaltningsområden 

Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta / Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om ämnen som är farliga och skadliga för vattenmiljön 

Laki vesienhoidon järjestämisestä / Lag om vattenvårdsförvaltningen (1299/2004) 30/12/2004, muutettu viimeksi/senast ändring genom (623/2010) 24/06/2010

Valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä / Statsrådets förordning om vattenvårdsförvaltningen (1040/2006) 30/11/2006, muutettu viimeksi/senast ändring genom (842/2009) 05/11/2009 

Ympäristönsuojelulaki / Miljöskyddslag (86/2000) 04/02/2000, muutettu viimeksi/senast ändring genom (622/2010) 24/06/2010

LANDSKAPSLAG ändring av vattenlagen för landskapet Åland

VATTENFÖRORDNING för landskapet Åland

Vattenlag för landskapet Åland 

Landskapsförordning om ändring av vattenförordningen för landskapet Åland (2016/14) 11/02/2016 

Vattenlag för landskapet Åland (1996/61) 

Vattenförordning för landskapet Åland (2010/93) 

Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 1 muuttamisesta / Statsrådets förordning om ändring av bilaga 1 till statsrådets förordning om ämnen som är farliga och skadliga för vattenmiljön (1090/2016) 14/12/2016 

 

IN SOIL

DIRECTIVE 1986/278/EC

Lannoitelaki (232/93) 26/02/1993

Jätelaki/Avfallslag (646/2011) 17/06/2011

Valtioneuvoston asetus jätteistä / Statsrådets förordning om avfall

Lannoitevalmistelaki/Lag om gödselfabrikat (539/2006) 29/06/2006, muutettu viimeksi/senast ändring (846/2011) 22/07/2011 

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteista / Jord- och skogsbruksministeriets förordning om gödselfabrikat 

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta / Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om gödselfabrikat 

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteita koskevan toiminnan harjoittamisesta ja sen valvonnasta / Jord- och skogsbruksministeriets förordning om utövande och tillsyn av verksamhet gällande gödselfabrikat 

 

DIRECTIVE 2011/65/UE

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista / Lag om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård (629/2010)

Laki vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa/Lag om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (387/2013) 07/06/2013 

Ympäristöministeriön asetus vaarallisten aineiden käytön rajoituksista sähkö- ja elektroniikkalaitteissa/Miljöministeriets förordning om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (419/2013) 14/06/2013 

Landskapslag om tillämpning på Åland av lagen om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (2013/84) 19/09/2013

Landskapsförordning om tillämpning på Åland av lagen om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (2013/85) 19/09/2013

 

PESTICIDES

DIRECTIVE 2009/128/EC

Laki kasvinsuojeluaineista/Lag om växtskyddsmedel (1563/2011) 30/12/2011

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kasvinsuojeluaineiden käsittelyä ja käyttöä koskevasta koulutusohjelmasta/Jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbildningsprogrammet i hantering och användning av växtskyddsmedel (6/2012) 03/05/2012

Maa- ja metsätalousministeriön asetus integroidun torjunnan yleisistä periaatteista/Jord- och skogsbruksministeriets förordning om de allmänna principerna för integrerat växtskydd (7/2012) 03/05/2012 

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kasvinsuojeluaineen lentolevityksestä/Jord- och skogsbruksministeriets förordning om spridning av växtskyddsmedel genom flygbesprutning (8/2012) 03/05/2012

LANDSKAPSLAG om tillämpning i landskapet Åland av lagen om växtskyddsmedel 

LANDSKAPSFÖRORDNING om tillämpning på Åland av riksförfattningar om växtskyddsmedel

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kasvinsuojeluaineiden levitysvälineille asetettavista vaatimuksista, levitysvälineiden testauksesta ja levitysvälineitä koskevasta riskien arvioinnista / Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kraven på utrustning för spridning av växtskyddsmedel samt testning och riskbedömning av spridningsutrustning (4/2016) 26/04/2016

Last modified: Saturday, 16 September 2017, 8:22 PM