nařízení a směrnice

PLYNNÉ POLUTANTY

SMĚRNICE 2008/50/EC o kvalitě vnějšího ovzduší

SMĚRNICE 2015/2193 o omezení emisí některých znečištujících látek

SMĚRNICE 2016/2284  o snížení emisí některých znečišťujících látek

TĚŽKÉ KOVY

VE VZDUCHU

SMĚRNICE 2004/107/EC o obsahu arsenu, kadmia, rtuti, niklu a polycyklických aromatických uhlovodíků ve vnějším ovzduší

SMĚRNICE 2010/75/UE o průmyslových emisích
VE VODĚ

SMĚRNICE 2000/60/EC vodní politika

SMĚRNICE 2006/118/EC o ochranně podzemních vod

SMĚRNICE 2008/105/EC o normách enviromentální kvality v oblasti vodní politiky

V PŮDĚ
SMĚRNICE 1986/278/EC o ochraně životního prostředí a zejména půdy při používání kalů z čistíren odpadních vod v zemědělství

SMĚRNICE 2011/65/UE o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/232

PESTICIDY

NAŘÍZENÍ 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh

NAŘÍZENÍ 396/2005 o maximálních limitech residuí pesticidů v potravinách a krmivech

NAŘÍZENÍ 528/2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání

SMĚRNICE 2009/128/EC činnost Společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů

PERSISTENTÍ ORGANICKÉ POLLUTANTY
NAŘÍZENÍ 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách

Last modified: Thursday, 3 August 2017, 1:24 PM