LEGISLATIVE TRANSPOSITIONS

GASEOUS POLLUTANTS

DIRECTIVE 2008/50/EC

НАРЕДБА № 12 ОТ 15 ЮЛИ 2010 Г. ЗА НОРМИ ЗА СЕРЕН ДИОКСИД, АЗОТЕН ДИОКСИД, ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ, ОЛОВО, БЕНЗЕН, ВЪГЛЕРОДЕН ОКСИД И ОЗОН В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ

DIRECTIVE 2015/2193

Закон за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух

 

HEAVY METALS

IN AIR

DIRECTIVE 2004/107/CE

Наредба № 11 от 14 май 2007 г. за норми за арсен, кадмий, никел и полициклични ароматни въглеводороди в атмосферния въздух

DIRECTIVE 2010/75/UE

Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда

Постановление на Министерския съвет №208 за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни

ЗИД на Закон за чистотата на атмосферния въздух

Наредба за норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации

Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА № 7 за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации

Наредба №4 за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и съвместно изгаряне на отпадъци

Наредба №3 за изискванията към инсталации, произвеждащи титанов диоксид


IN WATER

DIRECTIVE 2000/60/EC

Наредба № 1 от 7.07.2000 г. за проучването, ползването и опазването на подземните води

Наредба № 6 от 9.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти

Закон за водите

Заповед на министъра на околната среда и водите №РД-321

Наредба № 13 за характеризирането на повърхностните води

Наредба №5 за мониторинг на водите

Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води

Закон за водите 

Наредба №1 за мониторинг на водите

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 за характеризиране на повърхностните води

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води

Наредба Н-4 за характеризиране на повърхностните води

Закон за водите

Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за мониторинг на водите

наредба за изменение и допълнение на Наредба Н-4 за характеризиране на повърхностните води

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води

Закон за изменение и допълнение на Закона за водите

 

DIRECTIVE 2008/105/EC

Наредба за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои други замърсители

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои други замърсители

Закон за водите

НАРЕДБА № 1 ОТ 10 ОКТОМВРИ 2007 Г. ЗА ПРОУЧВАНЕ, ПОЛЗВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води

 

IN SOIL

DIRECTIVE 1986/278/EC

Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието

Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието

DIRECTIVE 2011/65/UE

Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси

Наредба за условията и реда за пускане на пазара на електрическото и електронно оборудване във връзка с ограниченията за употреба на определени опасни вещества

Заповед № РД- 289 от 27 май 2016 г.

 

PESTICIDES

DIRECTIVE 2009/128/EC

Закон за защита на растенията (Обн., ДВ, бр. 61 от 25.07.2014 г.)


Last modified: Wednesday, 2 August 2017, 1:20 PM